1. KONU VE TARAFLAR

İşbu sözleşmenin konusu elektronik ortamda sunulan iş fikrinin gizliliğiyle ve nasıl ilerletileceğiyle ilgili usul ve esasların tespit edilerek tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.İşbu sözleşme, Genel Merkezi 28 Meydan Sokak, Beybi Giz Plaza Kat 9-32, Maslak, İstanbul adresinde bulunan ve LabX Girişimcilik Merkezinin sahibi olan HELİKS YÖNETİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile "Proje Formu" içerisinde belirtilen kişi (bundan böyle “Girişimci” olarak anılacaktır) arasında yapılmış olup, “Girişimci”nın işbu Sözleşme'ye elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.

İşbu "Girişimci Gizlilik Sözleşmesi" (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır);

2. TANIMLAR

"Başvuru"; “Girişimci”nin, "Proje Formu"nu doldurarak, projesinin değerlendirilmesi için elektronik ortamdan “Şirket”e yapmış olduğu başvuru.

"Bilgi": İşbu sözleşme içerisinde tanımlı olan "Kişisel Bilgiler", "Gizli Bilgiler" ve "Umuma Açık Bilgiler"i kapsayan bilgilerin tümüne verilen isim.

"Gizli Bilgi": "Gizli Bilgi" kamuya daha önce açıklanmamış ve Girişimci’nin "Sözleşme" gereğince “Şirket”e açıklayacağı; hukuken üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olduğu tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgiler olarak tanımlanmaktadır.

"Kişisel Bilgi": Kişinin adı-soyadı, çalıştığı kurum, ünvan, ticaret ünvanı, adres, e-mail adresi, her türlü sabit telefon, cep telefonu ve fax numaralarını içeren bilgiler.

“Girişimci”: "Site" içerisinde yer alan "Proje Formu"nda ismi geçen ve "Proje Formu"nu doldurup çevrimiçi (on-line) ortamdan kendi adına “Şirket”e gönderen ve işbu Sözleşme'ye elektronik olarak onay vererek işbu Sözleşme'nin tarafı olan gerçek ve/veya tüzel kişi.

"Proje Formu": "Kullanıcı" tarafından “Şirket”e elektronik ortamdan gönderilen ve “Girişimci”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan "Kişisel Bilgiler"i, "Gizli Bilgiler"i ve "Umuma Açık Bilgileri" içeren elektronik form.

"Site" : “Şirket” tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.lab-x.org adresinden erişimi mümkün olan web sitesi.

"Umuma Açık Bilgi": “Girişimci”nin kullanımı ve ifşası konusunda üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olmadığı veya herhangi bir şekilde “Girişimci”nin rızasıyla veya rızası hilafına veya daha önce Kullanıcı dışında başkaları tarafından bilinen ve/veya bu kişiler tarafından Kullanıcı dışındaki kişilere açıklanmış veya üretilmiş her türlü bilgi ve bilgiyi içeren her türlü veri, örnek, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil bilginin her türlü formu olarak tanımlanmaktadır.

3. “GİRİŞİMCİ”NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. “Girişimci” yalnızca kullanım ve ifşası konusunda münhasır ve müstakil hak sahibi olduğu "Bilgi"leri "Proje Formu"na işleyecek ve elektronik ortam vasıtasıyla “Şirket”e gönderecektir. “Girişimci”nın bu niteliği taşımayan “Şirket”e gönderdiği her türlü "Bilgi"ye ilişkin tüm sorumluluk kendisine aittir. “Girişimci”, “Şirket”e göndermiş olduğu "Bilgi"lerin işbu madde içerisinde bahsi geçen niteliklere uygun olmaması ve hukuka aykırı olması sonucunda “Şirket”in uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. “Girişimci”, "Proje Formu" içerisinde verdiği "Bilgi"ler üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olduğunu; bu "Bilgi"lerin doğru, hukuka uygun ve kendisi tarafından ifşa edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. “Girişimci”nın, "Proje Formu" vasıtasıyla “Şirket”e gönderdiği her türlü "Bilgi"ye ilişkin tüm sorumluluk kendisine aittir.

3.3. “Girişimci”, elektronik ortam vasıtasıyla “Şirket”e gönderdiği "Proje Formu"in sistemdeki hata, elektrik kesintisi, sunucu ve veritabanı arızası gibi çeşitli teknik nedenlerle “Şirket”e ulaşmaması veya ulaşmış olması durumunda dahi bahsi geçen nedenlerden dolayı işleme alınamaması nedeniyle “Şirket”dan herhangi bir nam altında talepte bulunmayacağını ve “Şirket”e sorumluluk yüklemeyeceğini kabul eder.

3.4. “Girişimci”, "Proje Formu"nu eksiksiz, yalın ve anlaşılır bir dille dolduracaktır. “Girişimci”nın, "Proje Formu" içerisinde verdiği bilgilerin anlaşılamaması veya istenilen şekilde olmaması nedeniyle başvurusunun işleme konulmayacağını ve bu nitelikte yapmış olduğu başvuruya ilişkin “Şirket”ten herhangi bir nam altında talepte bulunmayacağını kabul eder.

3.5. “Girişimci” birden fazla "Proje Formu" doldurarak farklı konularda “Şirket”e proje başvurusunda bulunabilir. “Girişimci”nın aynı konu hakkında birden fazla "Proje Formu" göndererek “Şirket”e başvuruda bulunması hiç bir koşul ve şart altında "Girişimci"ye "Proje Formu"nda belirttiği konuya ilişkin “Şirket”ten birden fazla talepte bulunma hakkı vermez. “Şirket” aynı konu hakkında birden fazla "Proje Formu" ile yapılan başvuruların hangisinin değerlendirmeye alınacağı konusunda karar vermekte tamamen serbesttir.

3.6. “Girişimci” işbu Sözleşme'nin 3.1. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz özgün, yenilikçi ve ticarileştirme imkanı olan "Bilgi"leri "Proje Formu"na işleyerek “Şirket”e "Başvuru"da bulunacaktır. Bu niteliklere haiz olmayan "Başvuru"ları “Şirket” değerlendirmeye alıp almama konusunda tamamen serbesttir. İşbu madde içerisinde belirtilen niteliklere haiz olmayan "Başvuru"lara ilişkin “Girişimci” hiç bir nam altında “Şirket”ten talepte bulunamaz ve bahsi geçen "Başvuru"lar hiç bir koşul altında “Girişimci” lehine herhangi bir hak doğurmaz.

3.7. “Girişimci”, "Proje Formu"ndaki bilgilere daha fazla açıklık kazandırılması bakımından “Şirket” tarafından kendisine elektronik postayla yöneltilen talepleri, işbu elektronik postada belirtilen şekil ve usullere uygun olarak ivedilikle karşılayacağını, bu taleplerini yerine getirmeye yönelik “Şirket”e vereceği "Bilgi"lerin işbu Sözleşme'nin 3.6. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. “Girişimci”, “Şirket” tarafından "Başvuru"sunun reddedilmesi durumunda "Başvuru" nun reddine ilişkin karar sebebiyle “Şirket”dan hiç bir nam altında talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4. “ŞİRKET”IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. “Şirket”, “Girişimci”ler tarafından yapılan "Başvuru"ları bir referans numarasıyla kayıt altına alarak değerlendirilmek üzere gerekli işlemleri yapacaktır.

4.2. “Şirket”, Kullanıcı"nın "Proje Formu" vasıtasıyla yapacağı "Başvuru"ları ve işbu Sözleşme'nin 3.7. maddesinde belirtilen şekilde göndereceği "Bilgi"leri ticarileştirme imkanı, pazarda rekabet edilebilirlik, özgünlük, yatırıma değer olması, yüksek kar getirme potansiyeli, yatırımın geri dönüşümü süreleri, yetkinlik, güvenilirlik gibi kritelerlere göre değerlendirerek, "Başvuru"yu kabul veya red edecektir. "Başvuru"in kabulü yönünde verilen kararın mahiyeti "Başvuru"nun daha detaylı incelenmesiyle sınırlı olup, bu durum elektronik posta aracılığıyla “Girişimci”e bildirecektir.

4.3. “Şirket”in işbu Sözleşme'nin 4.2. maddesi uyarınca yapmış olduğu değerlendirme sonucunda "Başvuru"nun detaylı olarak incelenmesine karar vermesi, “Girişimci”nin "Başvuru"sunun tümüyle kabul edilerek "Başvuru"da belirtilen konunun projelendirilmesine karar verildiği anlamına gelmemektedir.

4.4. “Şirket”in "Başvuru"nun detaylı incelenmesine karar vermesi ile “Girişimci”, “Şirket”in bu kararında belirttiği şekilde detaylı bir sunum hazırlayarak ve “Şirket”in talep ettiği her türlü yazılı ve görsel dökümanı “Şirket”e sunulmak üzere yeddinde bulundurarak “Şirket”e projesini yüz yüze sunacaktır. Bu aşamada “Girişimci” ile elektronik ortamda akdedilmiş bu "Gizlilik Sözleşmesi" karşılıklı atılacak ıslak imzalarla resmileştirileceltir.

4.5. “Şirket”in işbu sözleşmenin 4.2.maddesi uyarınca yapmış olduğu değerlendirmeyi ve vermiş olduğu kararı etkileyecek unsurları serbestçe tayin hakkı vardır.

4.6. “Şirket”, “Girişimci”nın vermiş olduğu tüm "Bilgi"lerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma yükümlülüğü altında değildir. “Girişimci”nın vermiş olduğu "Bilgi"lerin yanlış ve/veya hukuka aykırı olmasının yaratacağı tüm sorumluluk “Girişimci”e aittir.

4.7. “Şirket” hiç bir gerekçe göstermeden veya “Girişimci”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan “Girişimci”nin "Başvuru"sunu reddedebilir. 30 (Otuz) işgünü içerisinde “Girişimci”ye yapılan "Başvuru"larla ilgili elektronik posta yolu ile “Şirket”ten bir bildirimde bulunulmaması durumunda, bahsi geçen başvurunun reddedilmiş olduğu addonulur.

4.8. “Şirket” “Girişimci” tarafından kendisine açıklanan "Umuma Açık Bilgi"leri dilediği gibi hiç bir sınırlama olmadan kullanmakta serbesttir.

4.9. “Girişimci” tarafından “Şirket”e açıklanan "Kişisel Bilgiler" işbu Sözleşme'de aksi belirtilmedikçe aşağıda yer alan amaçlarla sınırlı olarak “Şirket” ve/veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanılabilir ve üçüncü kişilere ifşa edilebilir.

4.9.1. Doğrudan pazarlama ve tanıtım yapmak,

4.9.2. Kullanıcı'nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmalarında kullanmak,

4.9.3. Kullanıcı ile iletişim kurmak,

4.9.4. Kullanıcı'nın şahsi ve ticari itibarını, "Başvuru" yaptığı konu hakkındaki ilgisini ve yetkinliğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak.

4.10. “Şirket”, “Girişimci” tarafından kendisine açıklanan "Gizli Bilgi"leri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, "Gizli Bilgi"nin tamamının veya herhangi bir kısmının umuma arzedilmesini veya yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

4.11. “Şirket”, “Girişimci” tarafından kendisine bildirilen "Gizli Bilgi"leri, "Başvuru"in değerlendirilmesi amacıyla, konuyla ilgili kendisinin belirlediği kişilere dilediği gibi ifşa edebilir.

4.12. “Şirket”, aşağıdaki koşullarla sınırlı olmak kaydıyla her türlü Bilgi"yi üçüncü kişilere ifşa edebilir;

4.12.1. Yetkili makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,

4.12.2. “Şirket”in Kullanıcı'larla akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak,

4.12.3. Yetkili idari ve adli makamlar tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcı'larla ilgili bilgi vermek,

4.12.4. Kullanıcı'ların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermek.

5. “Şirket” KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“Girişimci”, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda “Şirket”in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,”Şirket”i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SÖZLEŞME KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“Şirket”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme koşullarını herhangi bir zamanda "Site"'de ilan ederek, ilan ettiği tarih itibariyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Sözleşme Kullanıcı'nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Şirket” işbu "Site Kullanım Koşulları", "Gizlilik Politikası" ve "Gizlilik Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Şirket” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Şirket”'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, “Şirket”in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep halleridir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SÖZLEŞMENİN EKLERİ, YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

"Site" içerisinde ilan edilen "Web Sitesi Kullanım Koşulları" ve "Gizlilik Politikası" işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme “Girişimci”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.